top of page

Åpen høring i Stortingets arbeids- og sosialkomite


Tirsdag 02.04.2019 var det duket for høring på stortinget om Ap og Sv sine forslag til lovendringer i saken om Arbeidsavklaringspenger(AAP). Flere organisasjoner hadde møtt opp for å tale saken til de mange gruppene som nå er svært hardt rammet av innstramningen. Blant dem var selvfølgelig også oss i FØL Norge representert ved Elisabeth Thoresen og Geir Hammer. I utgangspunktet hadde Elisabeth tenkt til å delta på høringen som leder for Facebook gruppen aksjon for AAP endringer, men gruppen ble nektet å delta på grunn av sin manglende status som landsdekkende organisasjon. Ettersom vi i FØL mener det er svært viktig å la de som får kjenne konsekvensene av dette komme til ordet, valgte vi denne gangen å la gruppen få vår taletid. Det er vi glade og stolte over! Elisabeth leverte en kraftfull tale som i klartekst fikk frem hvorfor behovet for endringer er så akutt for menneskene som rammes. Her er talen i sin helhet:


«Til åpen høring 2. april 2019.

Jeg takke for at jeg får delta på denne åpne høringen, og jeg vil takke FØL Norge som har gitt meg sin taletid. Erik Bye sa: «Politikere er ikke folkes Herrer, de er folkets tjenere», og nå ber jeg dere politikere lytte til folket.

Felles for alle som mister sin AAP i dag, er de ikke er ferdig avklart opp mot arbeid eller en uføretrygd. Dette er kronisk syke og skadede mennesker med en nedsatt arbeidsevne. De har ikke noe valg som handler om å ta seg en jobb, de kan heller ikke søke en uføre trygd, da de ikke er ferdig utredet, behandlet eller avklart i forhold til lovverket.Konsekvenser vi ser og leser om i fb gruppa «Aksjon for AAP endringer» er: Ved opphør av AAP uten noen ny ytelse, mister man medlemskapet i private og offentlige pensjonskasser, og derigjennom en videre opptjening av pensjonspoeng. De nye AAP reglene er blitt en fattigdomsfelle. Utdanningsløp blir avbrutt, og avstanden til arbeidslivet blir enda større. Flere opplever å måtte selge bolig og eiendeler, de må velge mellom mat eller medisiner, og flere blir gjeldsslaver. Flere opplever en forverring i sykdomsbildet sitt, og flere får psykiske problemer.

Barn blir vitne til foreldres fortvilelse og maktesløshet overfor nav og myndigheter, dette kan gi traumer og føre til utrygghet. Barnefattigdommen øker. Familier går i oppløsning, barn må flytte, tryggheten bli borte, tilliten til NAV og myndigheter bli svekket, bare for å nevne noe. De grunnleggende behov blir ikke lengre oppfylt ved stans i AAP. Ut i fra Maslow sin behovspyramide så vil ikke selvrealisering være mulig. Dette betyr at det blir vanskelig å nyttiggjøre seg behandling, da økonomiske bekymringer overskygger alt annet. Det blir poengtert at AAP er en midlertidig ytelse, men hvor lenge er midlertidig? Varighetsbegrepet i kapittel 12 i folketrygdloven, er 7 år. Det vil si at din sykdom må ha vart, eller antas og vare i minst 7 år eller mer, før du kan få innvilget en uføre trygd. Hvordan kan da en maks tid på 3 år forsvares? Det er flere nå som får avslag på sin uføre søknad, og mister all sin inntekt. De blir stående uten noen ytelse og karenstiden på 52 uke gjør det umulig å søke en ny AAP. Kronisk syke skal ikke motta ytelser etter sosialtjeneste loven, de skal få sin ytelse etter folketrygd loven. Formålet med folketrygden må følges og syke og skadede mennesker skal ha en inntektssikring hele veien som overlappe ny ytelse, det skal ikke være stans eller opphold, slik vi ser det er i dag. Syke skal ikke bære konsekvensene av at helsevesenet og NAV ikke evner å gjøre jobben sin. Disse konsekvensene er velferdssamfunnet nødt til å bære. Vi ber Stortinget innse hvilken forferdelig tabbe de har gjort, og at de griper inn for å redde de som allerede er satt på bar bakke. Mange av de som henvender seg til oss i fb gruppen Aksjon for AAP endringer, er for syke til å kunne gjøre noe selv, og de har havnet i en helt desperat situasjon. Vi i FØL og Aksjonsgruppa stiller oss bak lovendringsforslaget, først og fremt til SV som vi ser at vil være til det beste for de syke og skadede som har mistet sin AAP. Vi vil også minne om vår underskriftskampanje «Rettferdighet for AAP mottakere» som har fått inn over 33 700 underskrifter, til nå


Også mange ansatte ved Nav kontorene er frustrerte og fortvilede over innstramningene. Tilstede på høringen var både FO og NTL(den største fagforeningen i Nav). FO pekte på at de lokale Nav kontorene må ha bedre mulighet for skjønnsutøvelse, at det må være rom for helhetlige sosialfaglige vurderinger og god individuell tilrettelegging og oppfølging. De fleste til stede var kritiske til resultatene av innstramningen. Kun NHO sentralt og arbeidsgiverorganisasjonen Virke forsvarte ordningen.

Siste innlegg

Se alle

Lokallag i Oslo

Vi har endelig fått startet et lokallag i Oslo, og dette blir spennende. Giovanni Antonucci er leder av lokallaget og er klar for fullt trøkk fremover. Lenger ned på siden, k dere kan lese litt om Gio

Comments


bottom of page