top of page

Høring om skatteendring

Høring – NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem


Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet og benytter anledningen til å komme med høringssvar da NOU 2022:20, som også berører FØL Norges målgruppe og medlemmer.


Den norske skattemodellen med sitt brede skattegrunnlag fungerer i praksis godt. Prinsippet med at de som har mest inntekt skal bidra med mer skattepenger er en fin måte å få omfordelinger i et samfunn på.


Det er det offentliges ansvar å sørge for at alle skatter riktig ut fra de forutsetningene hver enkelt har. Argumenter som om at vi må forenkle skattesystemet slik at det ikke blir mer belastning for offentlig forvaltning, er bare tull. Et samfunn blir ikke mer velfungerende ved at vi kutter i offentlige tjenester, tvert imot bør vi styrke det offentlige slik at de som arbeider der settes i stand til å møte de utfordringene.


Vi FØL Norge er enige i at vi må redusere skattetrykket for de som har minst., men at dette bør gjøres ved å gjeninnføre skatteklasse 2 og ikke ved å stramme ytterligere til arbeidslinja.


Vi vet at velferdsordninger finansieres over skatteseddelen, men hva med de som er syke, eller ikke klarer å stå i arbeidslivet. Da kan vi ikke straffe folk ytterligere ved å ikke gi skattelette for redusert inntekt som man faktisk får dersom man må over på helserelatert ytelse fra NAV.

Å gi skattelette på arbeidsinntekt kan fungere på noen, men langt ifra for alle.Vi bør holde arbeidslinja langt unna skattesystemet dersom vi skal kunne påberope oss å leve i et velferdssamfunn for fremtiden.

Ved å gjeninnføre skatteklasse 2 for alle som er forsørgere, vil uten tvil hjelpe alle som har barn. I tillegg må det til et særfradrag for store sykdomsutgifter, dette vil gjøre at flere kunne få særfradrag på sin skatt uavhengig av hva slags inntekt man faktisk har.

Vi i FØL Norge mener det blir feil å skryte av at man har gitt økt barnetrygd for enslige forsørgere når man samtidig fratar de samme menneskene et fradrag som faktisk kunne monnet mye og fått folk ut av fattigdom.


Å øke skatter på pensjoner o. l er feil vei å gå, man må da heller øke skatter på høyere inntekter. Derfor mener vi at å gjeninnføre skatteklasse 2 er mer riktig i forhold til kampen mot den kraftig økende fattigdommen blant mennesker på ytelser fra NAV, uavhengig om dette er minstepensjonister eller de som mottar andre ytelser som f.eks på minste uføre satser eller AAP.


Å øke skatter og avgifter i denne dyrtiden vil gjøre at flere havner i fattigdomsfella, at bedrifter må redusere eller avvikle sin aktivitet, som igjen gir økt arbeidsledighet. Dette vil koste Norge mye mer enn å skattlegge etter inntektsevne.


Å si at vi må effektivisere skattesystemet vårt, klinger veldig feil i våre ører, for hvem skal det effektiviseres? Slik vi leser denne rapporten er de som sitter nederst ved bordet helt glemt i denne rapporten. Vi støtter ikke Finansdepartementets forslag til endringer.


FØL Norge


v/ Eva Britt Søvdsnes Myklebust


Siste innlegg

Se alle

Lokallag i Oslo

Vi har endelig fått startet et lokallag i Oslo, og dette blir spennende. Giovanni Antonucci er leder av lokallaget og er klar for fullt trøkk fremover. Lenger ned på siden, k dere kan lese litt om Gio

bottom of page