Høringsnotat om forslag til enkelte endringer i reglene for uføretrygd

FØL Norge har gjennomgått høringsnotatet om forslag til enkelte endringer i reglene for uføretrygd, og vil komme med våre synspunkter. Vi støtter FFO i deres syn på høringsnotatet.

I næring/lønnsinntekt som ikke er pensjonsgivende inntekt, støtter FØL Norge forslaget som reguleres etter § 12-14. Når det gjelder uføretrygdende som deltar i ulønnet frivillig arbeid og aktiviteter, må dette holdes utenfor reglene. Det er urimelig dersom en som kronisk syk/skadet ikke kan være frivillig på gode dager, eller når en har glede og overskudd til å delta i et frivillige ulønnet arbeid. Dette må også sees i sammenheng med at mange får økt livskvalitet. Både det å komme ut og møte andre mennesker og samtidig bidra i lokalsamfunnet er viktig for det sosiale liv. Barn som følges opp i aktiviteter, og som mor/far da kan bidra til å støtte. Det vil likevel være betimelig at departementet tydelig presiserer at deltakelse i ulønnede frivillige aktiviteter og møter ikke kommer inn under de nye bestemmelsene.

At unge mennesker som ikke har har vært i pensjonsgivende inntekt skal straffes med ytterligere kutt i uføretrygden sin, vil gjøre at flere vil måtte ha andre tilleggsytelser for å kunne forsørge seg selv. Det har vist seg i andre tilfeller at kutt i inntekt ikke har noen helsebringende effekt, eller motivasjon til å arbeide.

FØL Norge mener at ved fange opp unge mennesker i tidlig barneår som kan ha diagnoser som f,eks Autisme spekteret, ADHD, Dysleksi med mer så vil vil mange unngå uføretrygd. Det trengs å jobbe forebyggende og fange opp barna med blandet annet de nevnte diagnosene mye tidligere enn det vi opplever og ser i dag.

I dag blir også mange presset av tid, og det er ofte dårlig oppfølging av NAV/helsetjenestene som gjør at mange unge faller utenfor arbeidslivet. Tilrettelegging av arbeidsplasser og utdanning som vil hjelpe mange unge må også komme mer på plass og satses på. Og jobbe mot diskriminering og et mer inkluderende arbeidsliv for personer med nedsatt funksjonsevne kan hindre en fortsatt økningen i antall unge uføre.

Med hilsen FØL Norge (For Økt Levestandard)»

Siste innlegg

Se alle

Skal fattigdommen i Norge ingen grenser ha?

For hvert år som går så øker fattigdommen i Norge. Storting og Regjering forteller alle hvor hardt de arbeider for å minske denne. Hvordan kan det da ha seg at den øker for hvert eneste år? Feilslått

Sommerbrev juni 2021

Endelig er sommeren like rundt hjørnet, og det kan virke som vi får flere muligheter til å nyte både varmen og det sosiale litt mer i tiden fremover. Vi i styret i FØL har ikke ligget på latsiden, vi

Trygdeoppgjøret 2021 er klart

Folketrygdens grunnbeløp øker med 4,98% eller 5.048 kr. årlig fra 1. mai 2021. Nytt grunnbeløp utgjør 106.399,- kroner, og for en enslig ufør med minste ytelsen tilsvarende 2,48G så utgjør reguleringe