top of page

Vårt høringssvar til AAP

Høringssvar fra FØL Norge for økt levestandard angående forslag til endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger


Vi viser til det ovennevnte forslaget, som ble sendt på høring 21.01.22 med frist 04.03.22. FØL Norge er en landsdekkende organisasjon om bekjemper fattigdom I Norge. Vi er politisk og religiøst uavhengig organisajson, som arbeider for å styrke de med lav inntekt og muligheter til å vise hvordan situasjonen er både økonomisk, sosialt og rettslig. Vår visjon er for å styrke mulighetene og sette fokus på deres situasjon. Både økonomisk, sosialt og for rettslig vanskeligstilte. Vår visjon er et aktivt og og inkluderende organisasjon som vil bidra til at ingen skal stå utenfor.

Vår innstilling:

Vår innstilling til høringssvar FØL Norge støtter med dette forslaget fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet om endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger i kapittel 11 i folketrygdloven. Utover dette er det nødvendig å anerkjenne hvilke konsekvenser endringene i lovverket av 2018 har hatt for de som mottar AAP. Det er essensielt at det anerkjennes at målet med lovendringen fra 2018 ikke har blitt oppnådd og at lovendringen ikke har fungert etter hensikt. Det som vi kan se er at ikke færre som er på trygd, og at dette beviser at det ikke slik at flere blir raskere avklart, og heller ikke flere som er i arbeid på grunn av denne endringen. Vi mener derfor at det er viktig at man undersøker hvilke konsekvenser endringene fra 2018 har hatt på mottakere av AAP og de som da har mistet stønaden på grunn av karenstiden, og hva sittende regjering kan gjøre for å kompensere for disse eventuelle ulempene.

NAV:

Et annet resultat fra lovendringen av 2018 er at det avdekkes store feil og mangler i NAV sine systemer. NAV mangler både tallgrunnlag, personell og kompetanse til å gi AAP mottakere en rettferdig behandling i systemet. NAV sine feil, mangler og har ført flere og flere mennesker ut i fattigdom, om dette er over på sosialstønad eller at de gjøres avhengig av familie og venner.


Til bestemmelsen om tre år som makstid, så er et sammensatt problem knyttet til denne avgrensingen. Det finnes det ikke nok ressurser i NAV til å nå denne fristen I alle tilfeller, samt at mange helsetilstander krever mer enn tre år for å avklare arbeidsevne. Dette understrekes i høringsbrevet. Vi ønsker å gjenta at AAP-mottakere en svært sammensatt gruppe med ulike problemstillinger og behov. Det er derfor helt nødvendig at det nye lovverker innehar nok fleksibilitet, samtidig som det motiverer til aktivitet og å få personen ferdig avklart. Når man med dette forslaget stadfester at tidsbegrensninger på tre år skal bestå er det viktig at denne ordningen i størst grad brukes som motivator for NAV og helsevesenet for å få personene avklart, og ikke fungerer som et ubehagelig pressmiddel for syke mennesker. Vi mener at det trengs en mer fleksible AAP-ordning med et unntaksbestemmelser som sikrer at folk ikke må gå over på sosialhjelp.

Ikrafttredelse:

Videre støtter FØL Norge forslaget om at en eventuelt nytt regelverk skal tre i kraft 1. juli 2022. Dette er fordi det i dag sitter 16.000 mennesker som er uavklart innenfor sin makstid og som har fått videre AAP til 30. juni 2022. Det er viktig at disse menneskene får avklart sin situasjon slik at de ikke faller utenfor.

Tanker til AAP-ordningen:

Når dette forslaget behandles, er det viktig å stille seg selv noen spørsmål utover selve AAP ordningen.

1. Hvor mange lever idag på økonomisk sosialhjelp fordi de ikke orker aktivitetskravet til NAV på AAP?

2. Hvor mange lar seg forsørge av ektefelle, samboer eller andre familiemedlemmer fordi de ikke lenger får/orker AAP-mølla?

3. Hva har skjedd med alle de tusenvis av syke på nedsatt arbeidsevne som ikke lengre mottar AAP?

Dette er spørsmål som vi ikke har svaret på, og som NAV ikke har tilstrekkelig kunnskap om. Og som ikke finnes i noen statistikker vi har funnet. Det er derimot helt åpenbart, gjennom mange hjerteskjærende historier. At syke og arbeidsuføre mennesker, har blitt ført ut i fattigdom av et lovverk og et NAV-system, som både har sviktende arbeidsrutiner og for snevre ytelser med for lite fleksibilitet. Det er ingen tvil om at innskrenkingen av AAP-ordningen fra 2018 har ført til at flere har måttet få sosialhjelp. Det ble til og med gitt økte bevilgninger til kommunen slik at kommunen kunne gi ut mer sosialhjelp når regjeringen gjorde endringen i 2018.

FØL Norge har lenge understreket faren ved at sosialhjelp blir en ytelse som individet skal leve av. Dette er ikke bærekraftig i lengen og er ikke en god ordning for å sikre et verdig inntektsnivå. Veien tilbake til arbeid eller en bedre helse må oppleves som trygg og stabil. Å ha en inntektssikring som ikke avbrytes og en god oppfølging av NAV helt til man er ferdig avklar, er essensielt. Karensåret har her hatt en fullstendig ødeleggende effekt.


Med vennlig hilsen

FØL Norge for økt levestandard v/

Anita Lesteberg

Leder

Siste innlegg

Se alle

Lokallag i Oslo

Vi har endelig fått startet et lokallag i Oslo, og dette blir spennende. Giovanni Antonucci er leder av lokallaget og er klar for fullt trøkk fremover. Lenger ned på siden, k dere kan lese litt om Gio

bottom of page