logo.jpg

Advokatfirmaet Andersen gir medlemmer av «FØL Norge» fordeler iht til samarbeidsavtale.

 

Advokatfirmaet Andersen arbeider med NAV-saker og erstatningssaker på helse/personskadeområdet. 


Som medlem av foreningen «FØL Norge» vil man få vederlagsfri og uforpliktende førstegangssamtale hos Advokatfirmaet Andersen og 15 % rabatt på timer utover dette. Mange klienter, særskilt i NAV-saker, er uansett berettiget til fri rettshjelp. Det gis også individuelle kostnadsgarantier.


Advokafirma Andersen består av to advokater.

Advokat Anders Andersen er en erfaren trygde- og erstatningsadvokat. Han gikk i bresjen for trygdesaker som saksfelt allerede på 90-tallet og var bl.a. en av de første advokatene som stevnet en del trygderettskjennelser inn for lagmannsretten, med gode resultater.


 

Advokat Anders H. Rosenberg er en erfaren trygde- og erstatningsadvokat. Hatt særskilt suksess med NAV-klager, ankesaker i Trygderetten og NAV-saker i lagmannsretten. Vært ansatt i Trygderetten med ansvar for første utgave av den doms- og kjennelsessamlingen som fortsatt utvikles og benyttes av Trygderetten i det daglige. Allerede som student gjorde han seg bemerket med kritisk spesialoppgave om Trygderettens «ikke-grunngitte kjennelser» - som ble fjernet kort tid etter. Trygderetten har i ettertid begrunnet alle kjennelser.

.

Advokat Anders Andersen

Advokat Anders H. Rosenberg