top of page

النظام الأساسي لمنظمة FØL النرويج - من أجل رفع مستويات المعيشة النرويج

§ 1 Foreningens formål
Foreningen “For Økt Levestandard Norge”, FØL Norge, skal arbeide for å fremme
levestandarden til alle som bor i Norge.Vi vil arbeide for dette ved å ha fokus på disse sakene:


1. De lavtlønnedes situasjon
2. Sykelønnsordningen
3. Arbeidsavklaringspenger (AAP)
4. Dagpenger
5. Uføretrygd
6. Pensjon
7. Bostøtte og andre støtteordninger
8. Sosialstønad og ytelser fra det offentlige
9. Gjeldsordning både frivillig og tvang
10.NAV systemet
11.Barnevern
12.Kriminalitet
13.Rus
14.Rettssikkerhet

§ 2 Medlemskap
Alle over 18 år som ønsker å sette fokus på en eller flere av disse sakene, og ønsker å fremme de sårbare og utsattes sak. Medlemmer som opptrer illojalt overfor FØL Norge sine verdier eller vedtekter kan ekskluderes fra foreningen av styret. Eksklusjon medfører ingen rett til tilbakebetaling av medlemskontigenten.


§ 3 Stemmerett og valgbarhet
Alle betalende medlemmer har stemmerett, og er normalt valgbare til styret. Betalingen må være innbetalt to uker før årsmøtet samme år.


§ 4 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet, og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett eller andre rettigheter. Styret kan stryke medlemmet fra medlemskap i foreningen dersom kontingenten ikke er betalt. Nytt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er innbetalt.

§5 Tillitsvalgte godtgjørelse
Styrearbeidet honoreres ikke. Godtgjørelser for arbeid i foreningen settes av styret.


§ 6 Årsmøtet
Årsmøtet holdes hvert år, senest innen utgangen av mai måned, og er foreningens
høyeste myndighet. Styret innkaller til årsmøtet med minst 6 ukers varsel direkte til
medlemmene på mail. Forslag som skal behandles på årsmøte skal være sendt til styret senest 4 uker før årsmøte. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.Alle medlemmene har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og media til å være med, men uten stemmerett.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.
Ingen har mer enn 1 (en) stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 2 uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Dirigenten trenger ikke være medlem av foreningen.


§ 7 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt er vedtak gyldig med alminnelig flertall av de avgitte
stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.Valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn et forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmesedlene inneholde alle de kandidater som det skal stemmes om. Stemmeseddelen som er blank, eller som ikke har noen av kandidatene enn det skal velges om, teller ikke. Stemmene ansees som ikke avgitt.


§ 8 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Behandle årsmelding
2. Behandle regnskap
3. Behandle innkomne forslag
4. Behandle handlingsplan
5. Fastsette kontingent
6. Vedta budsjett
7. Valg av styre
8. Valg av valgkomite
§ 9 Ekstraordinært årsmøte


Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det. Eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som

ordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse på de sakene som er kunngjort i innkallingen.


§ 10 Styret
FØL Norge ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består i minst 3 -9 medlemmer. Styrets leder og nestleder velges av årsmøtet, styret
bestemmer deretter hvilke rolle hver og en skal ha. Styret velges for 2 år, med mulighet for gjenvalg. Det er ønskelig at styret skiftes ut med 2-3 medlemmer av gangen, slik at kontinuitet sikres.


Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og
utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med FØL Norge sin økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere FØL Norge utad.
Styre skal holde møter når lederen kaller inn til styremøte eller når et flertall av
styremedlemmene krever det. Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets
medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved
stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.


§ 11 Lokallag/grupper
FØL Norge kan opprette lokallag og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte
tillitspersoner valgt av styret, inntil lokallaget kan avholde eget årsmøte. FØL Norges årsmøte eller styret kan bestemme opprettelsen av lokallaget/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For lokallag/gruppers økonomiske forpliktelser og ressurser er det bestemt at disse skal utelukkende benyttes på lokale arrangement og tiltak. Ved eventuell oppløsning av et lokallag/gruppe vil overskudd og eiendeler fra lokallaget/gruppen i sin helhet tilkomme FØL Norge. Lokallag/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere FØL Norge utad uten hovedstyrets godkjennelse.


§ 12 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.


§13 Nøytralitet
FØL Norge skal inkludere alle, og skal være partipolitisk uavhengig og religionsfritt.

§ 14 Oppløsning
Oppløsning av FØL Norge kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner ansees ikke som oppløsning av FØL Norge. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring jfr. §12 i disse vedtekter.

 


Disse vedtektene er vedtatt på ekstraordinært årsmøte 14. mars 2019.

bottom of page