top of page

om oss

VI STÅR OPP MOT FATTIGDOM OG KJEMPER FOR LIK VELFERD,
FOR ALLE.

Velkommen til Føl Norge! Vi er en frivillig organisasjon dedikert til å  

bekjempe fattigdom i Norge og belyse hvordan kutt i velferdsytelser og  manglende tiltak påvirker enkeltmennesker. Vårt mål er å få politikere til å  forstå at mange av de kuttene de har implementert har alvorlige konsekvenser  for de mest sårbare gruppene i samfunnet, som ikke har mulighet til å forbedre  sin økonomiske situasjon på egenhånd. Noe som igjen kan slå negativt ut på  det norske samfunnet.

VI STÅR OPP MOT SOSIAL EKSKLUDERING 

Vi tror på rettferdighet og inkludering, og jobber hardt for å skape økt bevissthet rundt de utfordringene mennesker i fattigdom står ovenfor.

Vi ønsker å være en stemme for de som ikke blir hørt. Gjennom aktiv påvirkning, ønsker vi å sikre at de som er berørte av disse problemstillingene, får den støtten de trenger og opprettholder en verdig levestandard. Gjennom vår innsats bidrar vi til en mer rettferdig og inkluderende velferdspolitikk som tar hensyn til alles behov.

Vårt mål er derfor å bidra med å skape et samfunn gjennom økt bevissthet om fattigdomssituasjonen i landet, bryte ned barriere som hindrer deltakelse og inkludering, og ikke minst bidra med å skape et samfunn der ingen blir etterlatt og der alle får muligheten til å realisere sitt fulle potensial. 

Våre hjertesaker

De lavtlønnedes situasjon

Uføretrygdede, arbeidsledige, pensjonister og andre lavlønnede står ofte i en  utfordrende økonomisk situasjon. Til tross for å søke om ulike støtteordninger,  som bostøtte og sosiale ytelser, er det ofte ikke tilstrekkelig for å dekke deres  økonomiske behov. Mange blir avhengige av hjelp fra familie og slekt for å  klare seg. Andre må til og med søke etter sosiale ytelser for å betale grunnleggende utgifter. Den økende fattigdommen i Norge rammer også de  som er i fulltidsjobb. Dette er en alarmerende realitet som krever vår  umiddelbare oppmerksomhet og handling. Disse utfordringene er noe FØL  Norge tar svært alvor, hvor vi ønsker å påvirke og skape forandring. 

nAv-systemet

NAV er en essensiell del av vårt velferdssystem. Med NAV samarbeider stat og  kommune om å tilby en dør til de offentlige arbeids- og velferdstjenestene, for  å sørge for sosial og økonomisk trygghet og fremme overgangen til arbeid og  aktivitet. Målet med NAV er med andre ord å skape et inkluderende samfunn,  et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked. NAV er altså en  del av sikkerhetsnett i velferdsstaten, Norge. Dessverre har NAV sine  utfordringer som trenger umiddelbar oppmerksomhet. Sikkerhetsnettet vårt har  fått store hull, og altfor mange mennesker faller gjennom. Stadig flere opplever  sterk økonomisk usikkerhet og mangler tilstrekkelig inntektssikring. Noe som  resulterer til at flere føler seg ekskludert og utenfor samfunnet. Dessverre er  opplevelsen for mange langt fra det NAV har som visjon om hvordan den skal 

være for brukerne

Bolig til alle

Alle har rett til et hjem, ikke bare et sted å bo. Hos FØL Norge tror vi at  et bosted skal være mer enn bare fire vegger – det skal være et sted der du føler  deg trygg, stabilitet og kontinuitet og ikke minst et sted du kan skape en emosjonell tilknytning til. I dag er det mange som leier bolig med tidsbegrensende kontrakter, enten det er av kommunen eller privat. Dette skaper mye usikkerhet og ingen mulighet for å etablere seg på grunn av manglende kontinuitet. For mange vil dette innebære flytting midt i et skoleår eller i en vanskelig periode. FØL Norge mener at alle som ønsker det, burde ha  mulighet til å eie sin egen bolig. Derfor mener vi at husbanken må øke sine lånerammer for lavlønnsgrupper for å bekjempe boligsosial ulikhet som også kan bidra til å skape trygge og gode forhold for alle, og ikke bare noen få  utvalgte gruppe mennesker. FØL Norge ønsker derfor å påvirke til en fremtid  der alle kan eie sitt eget hjem. 

Gratis

tannlege til

Alle

Tannhelse er en del av vår totale helse. Tannhelsen påvirker oss både fysisk og  psykisk når den ikke er i orden. Dessverre er det mange som sliter av  tannproblemer som en konsekvens av medisiner eller medisinske behandlinger.  Likevel må mange dekke disse utgiftene selv. Det koster den norske stat 13  milliarder kroner å sikre at alle kan smile. Dette er en beskjeden investering i  forhold til den enorme påkjenningen mange opplever på grunn av dårlig  tannhelse i dag. FØL Norge mener staten bør ta mer ansvar for å prioritere  tannhelse på lik linje med annen helse. Det er på høytid å sikre lik tilgang til  tannbehandling og gjøre det mer tilgjengelig og økonomisk overkommelig for  alle. Dette vil forbedre mange menneskers generelle velvære og livskvalitet

styret i føl norge

bottom of page