top of page
Design uten navn (22).png

om oss

vi bekjemper fattigdom i norge

FØL Norge er en frivillig organisasjon som har

fokus på å bekjempe fattigdom i Norge, og hvordan kuttene i velferdsytelser rammer enkeltmennesker.
Vi arbeider for å få politikere til å skjønne av at mange av de kuttene de har påført de mest sårbare gruppene, og som ikke har mulighet til å selv gjøre noe for å bedre sin økonomiske situasjon. 

Vi arbeider for å bekjempe sosial ekskludering

Vi arbeider med de som har mistet sin AAP (arbeidsavklaringspenger), og vi mener alle skal beholde sin inntektssikring til de er ferdig avklart.

Det er helt nødvendig å forbedre dagens situasjon for uføretrygdede. Ved å styrke bostøtteordningen slik at den favner slik hensikten faktisk er, styrke husbankens lånerammer for lavlønnsgrupper slik at flere kan kjøpe seg egen bolig og øke satsene for sosiale ytelser slik at SIFOs referanse budsjett følges. 

Våre hjertesaker

De lavtlønnedes situasjon

AAP-mottakere, uføretrygdede, arbeidsledige, pensjonister og lavtlønnede må ofte søke om andre støtteordninger for å kunne klare seg økonomisk. Det er både bostøtte og sosiale ytelser. Det er ofte ikke nok og mange må basere seg på støtte fra familie og slekt i tillegg. Noen må også søke sosiale ytelser for å klare å betale sine utgifter. Det er flere som kontakter frivillige organisasjoner som deler ut mat og klær. Fattigdommen øker også blant de som er i full jobb. 

nAv systemet

NAV er navnet på Arbeids- og velferdsforvaltningen. I NAV samarbeider stat og kommune om å tilby én dør inn til de offentlige arbeids- og velferdstjenestene. NAVs samfunnsoppgaver er å  å bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid og aktivitet. Målet er å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked. Dette er et av de oppgavene vi kan se at de sliter veldig på. 

 

NAV er en viktig del av sikkerhetsnettet i velferdsstaten. Vi skal bidra til at flere kommer i arbeid og færre går på stønad, og samtidig sørge for at de som trenger det, er sikret inntekt og økonomisk trygghet gjennom rett pengestøtte til rett tid. Dette er i prinsippet bra, men dessverre har det vist seg at sikkerhetsnettet har fått store hull og mange faller utenfor. I tillegg er det flere som står utenfor samfunnet enn noen gang tidligere. Dette til tross for at føringene som er lagt til grunn sier det motsatte. Mange føler en sterk økonomisk utrygghet og ingen inntektssikring. 

Videre skal NAV skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked. NAV tilbyr tjenester, ytelser og stønader til både privatpersoner og arbeidsgivere. For å sikre helhetlige tjenester, samarbeider vi tett med arbeidslivet, kommune-, helse- og utdanningssektoren, andre statlige virksomheter og frivillige aktører. Erfaringen for mange stemmer overhode ikke noe med NAVs visjon om hvordan den skal være for brukerne

Bolig til alle

Alle må ha et sted å bo, det er et menneskerett. Vi i FØL Norge mener det ikke er nok, vi mener at bosted også skal være og føles som et hjem. 

I dag er det mange som leier bolig. Om det er av kommunen eller privat, så er det ofte tidsbegrensede kontrakter. Det vil si at leietager aldri vet hvor de skal bo neste år eller om 2 eller 3 år. De kan altså risikere å måtte flytte midt i et skoleår eller i en vanskelig tid. Samtidig er det ofte mange ulovlige regler som praktiseres. Alt som kreves av deg som leietaker. Ikke henge opp bilder, ikke ha besøk etter en viss tid. Ikke parkering. Ikke spille musikk, ikke, ikke ikke. Hvordan kan det føles som et hjem lurer vi på. Vi mener at når en leietager betaler sin leie, så skal den disponere denne. Regler som ro-tid og å ta hensyn til andre er selvsagt. 

Vi mener at alle skal, om de ønsker/evner, kunne eie sin egen bolig, og at Husbanken skal tilrettelegge slik at alle kan få denne muligheten. Husbanken må kunne tilby lånemuligheter for andre enn noen få grupper. 

Gratis tannlege til alle

Tannhelse er en del av kroppen. Det er både psykisk og fysisk belastning om at munnhelsen ikke er i orden. Mange sliter med dårlige tenner på grunn av medisiner eller medisinsk behandling. Likevel må mange dekke disse utgiftene selv. Det koster den norske stat 13 milliarder å sørge for at alle kan smile. Det er lite i forhold til alle de påkjenninger mange har i dag på grunn av dårlig munnhelse. 

styret i føl norge

bottom of page