Fattigdom

Skrevet av Eva Britt Søvdsnes Myklebust


Fattigdom berører mange sider i menneskers liv.

Fattigdom påvirker vennskap, helse,sosial deltakelse viktige merkedager, ferie og høytid. Familiefattigdom påvirker også barnas skolegang og fritidsaktiviteter.

Fattigdom som rammer barna kan lindres gjennom blant annet utlån av gratis fritidsutstyr og et aktivitetskort kan bidra til inkludering og deltagelse, men dette løser IKKE selve årsaken til fattigdom.
Med fattigdom menes gjennomsnittlig inntekt etter skatt pr.forbruksenhet (EU skala) i en 3 årsperiode under 60% av mediangjennomsnittet i samme 3 års periode (kilde SSB). Vi vet at det i Norge i dag vokser opp nærmere 111000 barn i familier med vedvarende lavinntekt. Dette er 11,3% andel barn under 18 år (SSB 2018) I 2001 var andelen 3,3%!!!! En tredobbling av fattigdom på 20 år! Årsakene er nok mange, men en av årsakene vi bør se nærmere på, er kontantstøtten. Nettavisens artikkel under her forteller at 57%av barna som vokser opp i fattigdom er av innvandrerbakgrunn.

Er det slik at for innvandrerfamilier så er kontantstøtten blitt en fattigdomsfelle? Fattigdommen har økt markant etter innføring av denne i 98/99.

Er det kulturelle forskjeller?


Mange av innvandrerkvinnene kommer fra kulturer der det er langt vanligere at mor er hjemmeværende. Eller handler det om at det på kort sikt er lettere og mer lønnsomt å motta kontantstøtte enn å stå i tunge yrker med lav lønn? Full kontantstøtte gir 5000 netto og man har ikke utgifter til barnepass.
Hva med de 43% etniske norske barna som vokser opp i fattigdom? Vi vet at mange av disse barna har foreldre som er eneforsørger.


Hvordan skal vi løse dette på sikt? Det finnes INGEN enkel løsning, til det er problemet for sammensatt, men det vi faktisk ser er at tiltak som har blitt satt igang til nå faktisk har virket mot sin hensikt. Det blir også altfor lettvint å skylde alt på innvandrere, siden tallene viser at der er omtrent like mange etniske norske barn/barnefamilier i fattigdomsfella i Norge i dag.

Siste innlegg

Se alle

Skal fattigdommen i Norge ingen grenser ha?

For hvert år som går så øker fattigdommen i Norge. Storting og Regjering forteller alle hvor hardt de arbeider for å minske denne. Hvordan kan det da ha seg at den øker for hvert eneste år? Feilslått

Sommerbrev juni 2021

Endelig er sommeren like rundt hjørnet, og det kan virke som vi får flere muligheter til å nyte både varmen og det sosiale litt mer i tiden fremover. Vi i styret i FØL har ikke ligget på latsiden, vi

Trygdeoppgjøret 2021 er klart

Folketrygdens grunnbeløp øker med 4,98% eller 5.048 kr. årlig fra 1. mai 2021. Nytt grunnbeløp utgjør 106.399,- kroner, og for en enslig ufør med minste ytelsen tilsvarende 2,48G så utgjør reguleringe