Brev til Departementene

Vi i FØL Norge er bekymret over økningen av fattigdommen i Norge. Og når Korona også kom til Norge økte antallet fattige drastisk. Vi sendte en mail til Departementene på Stortinget den 12 mai. vi har begynt å få noen svar. Vi legger ved vårt brev pluss svar fra Kunnskapsdepartementet. Dessverre var det lite svar å få på våre 23 punkter.Flere blir fattige i Norge, og dette er kun i en gruppe det er snakk om. Vi ser det brer seg i flere

samfunn og at klasseskillet blir større. Nå som også Korona har gjort at mange i dag mister

arbeidsplassen sin, eller må leve på arbeidsledighetstrygd, vil det ikke gå mange ukene før vi ser en

markant økning i fattigdommen. Vi velger å sette opp lister under med punkter vi ser trykker både før

og etter korona. Dette blir flere punkter og vi har en del flere og kan gjerne komme i dybden på den

enkelte ved ønske.


1. Det som er bekymringsfull i tillegg er at matprisene har steget kraftig. For de som hadde lav inntekt før Korona, har det ekstra vanskelig nå. I tillegg kommer også de som permitteres/mister jobben. Her må ekstratilskudd til for hjelpe de gruppene som ikke har mulighet til å øke sin inntekt selv. (uføre, pensjonister, nav ytelser)


2. Sosialmottagere er en stor andel av fattige. Satsene er for lave i forhold til kostnadsnivået i

Norge, og kommunene har forskjellige måter å regne dette ut på. Her bør SIFO satsene ligge inne. Denne ytelsen er også beregnet til å være kortvarig. (et definisjonsspørsmål) men når AAP-mottagere går ut i karenstid, vil den vare i minst 52 uker.


3. De som faller utenfor å få sosiale ytelser fra kommunene da de har eiendeler som

hus/bil/hytte. Dette kan være arv eller noe en har jobbet seg opp som da må selges før en

kan få støtte av kommunene. Dette er i seg selv hårreisende da mange faktisk får en

ekstrabelastning i tillegg til den økonomiske biten. Og dersom sosiale ytelser hadde vært som intensjonen og kun vare i kort tid, ville dette ikke vært nødvendig.


4. Ektefelle som har forsørgerplikt. Plutselig betyr det at en ikke har egen inntekt og er prisgitt ektefellen. I 2020 så er alt lagt opp til selvstendighet, her er en gammel lov som må endres slik at hver og en er et selvstendig økonomisk individ.


5. AAP mottagere må ikke behøve å engste seg over at de mister sin inntektssikring. Det å sette tidsperspektiv på denne ytelsen er i seg selv hårreisende. Her er man prisgitt andre offentlige etater som en selv ikke kan styre. Det er ventetid og ventelister ved de fleste offentlige helseforetak. Dersom en må til flere typer helseforetak er det ingen samarbeid og

ventelistene kan være svært lange. Og når en er ferdig avklart medisinsk så MÅ en på

utprøving på andre områder som arbeidstrening osv. Dette er også tidkrevende. Når det da

er mottageren som skal trues med kutt i inntekt blir dette en ekstrabelastning i tillegg.

Istedenfor å tru den syke, er det viktigere å få helseforetakene og NAV til å samarbeide

lettere og raskere. At helse Norge kan samkjøres slik at det ikke er ventetid og at den enkelte blir fulgt opp tett. Da må en starte i den andre enden enn det en har gjort per i dag. Flere får nå i tillegg psykiske problemer pga dette.