top of page

Hvor lett er det å navigere i «NAV jungelen»?

For en tid tilbake la nrk.no ut en artikkel som omhandlet en artikkel hvor en mann på 31 år hevdet at han ikke klarte å forstå brevene fra NAV uten å få hjelp av sin mor.

Mannen hadde riktignok lese og skrivevansker, men hevdet at språket var så vanskelig at uten hjelp ville han ikke klare å forstå vedtakene som Nav hadde tatt i hans sak uansett. Moren hans hadde også av og til problemer med å forstå hva som stod i brevene. Han hevdet videre at det kompliserte språket Nav bruker i sin kommunikasjon med brukere, også er komplisert for de Nav-ansatte. Dette, hevder han, kom fram i hans kommunikasjon med NAV-ansatte da han gjorde en forespørsel om å få brevene «oversatt» slik at han kunne forstå. (1)

Når vi vet at 50 prosent av menneskene i Norge mottok utbetaling fra Nav i en eller annen form i 2022, så sier det seg selv at dette er en stor organisasjon som har et bredt nedslagsfelt. (2) Noe som gjør at det nok er flere enn den 31 år gamle mannen som har problemer med å forstå innhold som NAV kommuniserer, både i brevform og på nett.


Med dette i bakhodet ville vi i FØL se på hvordan det er å finne fram og forstå NAV-systemet for mennesker som ikke har vært i kontakt med NAV før. Hva om du plutselig blir arbeidsledig og ikke før har vær i kontakt med NAV, hvordan går du fram?


Det første du må gjøre er å gå på nav.no og registrere deg som arbeidssøker og sende søknad om å få dagpenger. Mens du venter på svar på om du har fått innvilget dagpenger, må du sende meldekort. Det kan gjøres elektronisk og må sendes hver 14. dag. Søknad om dagpenger har for tiden en behandlingstid på opptil 5 uker. Det betyr at det er viktig å få registrert seg og søkt så raskt som mulig, slik at man ikke står i fare for å stå helt uten inntekt en periode. Hvis man har vært i arbeid har man som regel rett på etterbetalt lønn.

Meldekortene er viktig for at NAV skal vite at du fremdeles er arbeidsledig og har rett til stønad. Hvis du ikke fyller ut meldekortene hver 14. dag, kan du gå glipp av dagpenger. (2)


Hvem har rett på dagpenger?


Dagpenger er ment som en erstatning for inntektstapet man har når man mister jobben.

For å ha rett til dagpenger må du som hovedregel ha vært i arbeid og ha tjent mer enn 1,5 G som er grunnbeløpet i folketrygden på kroner 167.216, eller minst 3 G i løpet av de siste 3 årene. I tillegg må du være minst 50 prosent arbeidsledig og være reell arbeidssøker. Med det menes at du må aktivt søke jobber og si ja til de jobbtilbudene du får. (3)


Dette er lovbestemt i tillegg skisserer NAV endel krav som de stiller for å motta dagpenger. Hvis ikke disse kravene innfris kan man bli fratatt retten til dagpenger for en periode på opptil 18. uker, skjer det flere ganger i løpet av et år kan perioden bli utvidet til 26. uker (2)


Kravene er at man:

  • leter etter jobber selv, sender søknader og møter til intervjuer. NAV kan kreve at du dokumenterer avtalt jobbsøkingsaktivitet, og NAV kan pålegge deg å føre aktivitetsplan.

  • er tilgjengelig for NAV, og kan begynne i arbeid eller på tiltak på kort varsel.

  • Holder CV en din oppdatert på nav.no.

  • kan skaffe barnepass på kort varsel hvis du har små barn. (2)

Det finnes noen unntak fra hovedregelen, f.eks. om man er permittert fra jobben, er nydimittert fra militæret eller er blitt arbeidsløs som følge av konkurs. (3)


Det er også viktig å huske på å fylle ut meldekortet, gjør du ikke det kan NAV trekk. dagpengene for den perioden de mangler meldekort fra. Det samme skjer om man ikke møter opp til møte med NAV etter innkallelse, uten gyldig legeattest som kan dokumenter at sykdom er grunn til manglende oppmøte. (2)Hvor lenge kan man gå på dagpenger?

Hovedregelen for mottak av dagpenger er at om du er arbeidsledig og har hatt inntekt på 2G eller mer de siste 12 månedene eller i snitt de siste 3 årene, så har du rett på dagpenger i opptil 2 år. Har du tjent under 2G har du rett på dagpenger i opptil et år. (2)

Hvis du nettopp er dimittert fra militæret kan du ha rett til dagpenger i 26 uker, altså et halvt år. (4)

Det er også sånn at det er noe som heter ventedager. Det er en slags egenandel som en betaler slik at når du har fått innvilget dagpenger, går det tre dager før dagpengene blir utbetalt. Altså, du får ikke dagpenger for de første 3 dagene i dagpengeperioden. (2)

Hvis behovet ditt for dagpenger fremdeles er til stedet når dagpengeperioden din er over, kan du søke på nytt. (2)


Når får du ikke dagpenger?

Hvis du har sagt opp eller selv er ansvarlig for at du har mistet jobben, bør du søke om dagpenger en uke før den siste dagen du får lønn fra arbeidsgiveren din. Når du har søkt, vurderer NAV årsaken til at du har sagt opp eller mistet jobben. (2)

Hvis du ikke hadde god grunn til å si opp eller at du selv er ansvarlig for å ha mistet jobben, vil du ha en «ventekarantene» på 18. uker, før du har rett til å få utbetalt dagpenger. Denne perioden starter fra den dagen du har fått innvilget dagpenger. Denne perioden blir forlenget til 26. uker hvis du sier opp eller er ansvarlig for at du mister jobben flere ganger i løpet av et år. (2)

Du har heller ikke rett på dagpenger om du har vært selvstendig næringsdrivende. Arbeider du frilans kan du derimot ha rett på det, men det forutsetter at du har mottatt lønn som vanlig skatteyter og ikke som næringsdrivende. (2)

Du har heller ikke rett på dagpenger om du er mer enn 50 prosent sykemeldt. (2)


Hvor mye får man utbetalt i dagpenger?

For å få dagpenger må man altså ha hatt en minimumsinntekt på 1,5 G. Og inntekten man har hatt de siste 12 eller 36 månedene, danner altså grunnlaget for utregning av dagpengesatsen din. Den blir dermed individuell utregnet.

Både sykepenger, omsorgspenger, opplæringspenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, og dagpenge kan, i tillegg til vanlig lønnsinntekt, være grunnlag for utregning av dagpenger. Dagpengesatsen blir 2,4 promille av dagpengegrunnlaget og blir gitt for 5 dager pr. uke. Noe som gir et utgangspunkt på en inntekt på ca. 62 prosent av tidligere inntekt. (4)

Men alt du har tjent opp til 300000 tusen, skal tilsvare 80 prosent av inntekten din, så har du tjent f.eks. 250000, så vil du få utbetalt 80 prosent av dette i dagpenger. Har du derimot tjent 600000, vil du få 80 prosent av de første 300000 og 62, 5 prosent av de resterende 350000. Inntekt over 6G altså 668.862 får man ikke dagpenger fra. (5)


Man får et forsørger-tillegg pr. barn under 18 år på 17 kroner pr. dag. (6)


Konklusjon:

Denne oversikten er ment som et eksempel på hva man må sette seg inn i på Nav.no for å få vite om sine rettigheter og som man ser av dette er det endel å sette seg inn i.

Selv om NAV har laget et nettsted som skal være rimelig oversiktlig og skal ta en gjennom prosessen steg for steg, kan det være vanskelig. Dette gjelder spesielt om man ikke er en «A4 klient», altså om man kommer innenfor unntakene fra hovedregelen. Da kan det være utfordrende å finne ut om man har rett til dagpenger, hvor lenge og hvilken utregning man skal bruke. Dette gjelder nok også for andre ytelser man skal søke om hos NAV. Det som virker oversiktlig på en nettside kan likevel virke overveldende på noen. Spesielt om man er syk eller mangler overskudd, for det er en «jungel». Det er utrolig mange unntak fra hovedregler. I denne artikkelen har vi brukt arbeidsledighet som eksempel, men det er ikke noe grunn til å tro at det er færre unntak for hovedregelen i forbindelse med andre ytelser.

Det å møte et menneske eller å snakke med et menneske på telefonen å få vite direkte hvilke rettigheter de har og ha mulighet til å stille spørsmål, kan nok være bedre for mange.

Språket som blir brukt på nettstedet er relativt forståelig, men igjen er det unntakene som kan gjøre det hele komplisert, samt at henvisning til lovtekster kan virke forvirrende og komplisert for mange.

Og i og med at ytelsene fra NAV er betinget med at mottaker selv er ansvarlig for å finne ut sine rettigheter og gi riktige opplysninger, er det svært viktig at man forstår hvilke regler som gjelder. Dette har vi jo sett fra tidligere medieoppslag, at ikke alltid er tilfelle. Dermed kan vi nok si at NAV dessverre fremdeles har en jobb å gjøre i forhold til å få til et system som gjør at mottakere av deres ytelser får den informasjonen de trenger på en enkel og forståelig måte.
1.NRK.no


https://www.nav.no/arbeid/arbeidsledig#hvor-mye-kan-du-fa-i-dagpenger
5. Fri fagbevegelse


6. Garantikassen:


Alle artiklene sist oppsøkt 24.11.22


Siste innlegg

Se alle

Lokallag i Oslo

Vi har endelig fått startet et lokallag i Oslo, og dette blir spennende. Giovanni Antonucci er leder av lokallaget og er klar for fullt trøkk fremover. Lenger ned på siden, k dere kan lese litt om Gio

Comentários


bottom of page